Skoleskyss
Tilrettelagt skoleskyss
Grunnskole
Skysskort
Søknad
Videregående skoler
Skolekort
Søknad
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Grunnskole

<her> finner du skolekyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Opplæringsloven gir deg rett til fri skoleskyss dersom:
  • du har mer enn 4 km gangavstand en vei mellom hjem og skole. For 1.klassinger er avstanden 2 km.
  • du er funksjonshemmet – uavhengig av minsteavstand.
  • du har legeerklæring og trenger skyss for en kortere periode.
  • du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av minsteavstand.
Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor eleven to steder, har han⁄hun krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

Automatisk beregning av skoleskyssen

Retten til gratis skoleskyss avgjøres av hvor langt unna du bor skolen. Dette beregnes automatisk, og du trenger ikke søke. Ved spesielle behov kan du søke om unntak. Du må da ta kontakt med skolen.

Om skoleskyssen

Østfold kollektivtrafikk tilbyr deg skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start– og sluttider. Du må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass.

Skysskort

Alle skysselever i grunnskolen får tildelt et elektronisk skysskort. Unntaket er elever i 1. klasse som får et refleksmerke som kan klistres på ranselen. Skysskort og refleksmerker deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene.

Ikke krav på gratis skoleskyss?

Da kan du kjøpe ordinært busskort hvis du ønsker det. Østfoldbillett Ungdom gjelder for barn og ungdom under 20 år. Pris kr 100,– for 7 dager, kr 300,– for 30 dager og kr 1500,– for 180 dager.

Tilrettelagt skoleskyss

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent når eleven har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Begrensninger i skyssansvaret

Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar.

Klager eller spørsmål

Ta gjerne kontakt med skolen for mer informasjon, eller saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00 ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker.

Kontakt Østfold kollektivtrafikk for informasjon og spørsmål om skysstilbudet.

Retningslinjer

Retningslinjer for Østfold finner du <her>.

Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr 61 med tilhørende forskrifter. Fylkestinget vedtok i 2005 lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. Retningslinjene er revidert i 2009 med mindre endringer⁄tillegg i 2010 og 2013.

Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS