Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Søknad

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune, kan det være flere søkere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunene fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet⁄transporthyppighet, alternative transportmuligheter, inntekt mv.

Hvor skal du søke ?
I forbindelse med søknader kan du henvende deg til helse– og sosialetaten i kommunen du bor i. De hjelper deg med å søke om transportstøtte. Kommunen prioriterer hvem som skal få transportstøtte.

Det stilles i utgangspunktet følgende krav til søkere:
  • Søkere mellom 14 – 67 år skal prioriteres.
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemningen må være varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem.
  • Søkere som bor i omsorg– og trygdebolig kan godkjennes.
Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.

Søknadsskjema finner du <her> som pdf–fil eller <her> som excel–fil.

Retningslinjene finner du <her>.

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer til at yngre søkere prioriteres foran eldre. Dersom ektepar⁄samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar⁄samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre. I tillegg må søker også ha folkeregistrert adresse i kommunen det søkes om TT kort.


Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS