Reiseinfo
Ruteopplysning
Lokale bussruter
Langruter
Halden
Sarpsborg
Fredrikstad
Moss
Metrobuss Moss
Indre Østfold
Andre rutetabeller
Bestillingsruter Flexx
Fergeruter
Ekspressbusser
Grensependel
Transporttjenesten
Søknad
Brukerkort og konto
Universell utforming
Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Transporttjenesten

Transporttjenesten er et tilbud til innbyggere* som på grunn av varig forflyttnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.


Utvidelse av TT–ordningen videreføres.
Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2017.

Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT–ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016. Ordningen ga mange ekstra reiser for rullestolbrukere og blinde⁄svaksynte i hele Østfold. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2017 videreført ordningen og vil i første omgang prioritere de fylkene som har hatt dette tilbudet tidligere.

Østfold var en av fylkene som fikk mest midler til fordeling høsten 2016 og får derfor mulighetene til å videreføre det samme tilbudet utover i 2017. Støtten utgjør hele 17.000,– kroner til hver av de omlag 650 TT–brukerne som omfattes av ordningen i Østfold. Støtten kommer i tillegg til de midlene som allerede benyttes til TT–ordningen i Østfold.

Målet med tildelingen er at flere reiser skal gi mulighet til et mer aktivt og sosialt liv. Tildelingen gjelder i første omgang fram til sommeren.
__________________________________________________

Informasjonsbrosjyre om Transporttjenesten finner du <her> eller last ned i pdf–format <her>.

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet.

Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår i kommunene. Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.

Retningslinjene finner du <her>.

Samferdselsdepartementet har de siste årene fått utarbeidet statusrapporter om TT–ordningen annethvert eller hvert tredje år. Rapporten for 2015 finner du <her>.


Trykk for stor versjon av bildet
Beløpet tildeles 2 ganger pr år, i desember⁄januar og august⁄september.

Brukere som deler en hjemmel får tildelt ett felles kort med begge brukernes navn trykket på kortet. Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1⁄12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.

For praktiske spørsmål og spørsmål om tildelt beløp og restbeløp må du ta kontakt med Rogaland Taxi på tlf 51 90 90 01.

For andre spørsmål, ta gjerne kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70.


* Med innbygger menes at man må ha folkeregistrert adresse i kommunen man søker TT kort.


Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS