Reiseplanlegger
Søket tar deg til Reiseplanlegger
Ruteopplysningen 177
Åpningstider:

Hverdager
07:00–21:00
Lørdager
08:00–19:00
Søndager
13:00–20:00


Kontaktinformasjon
Kontoradresse:
Fylkeshuset
Oscar Pedersensvei 39
1706 Sarpsborg

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Telefon:
69 12 54 70Utredning av kollektivtilbudet i Østfold

Utbanet Analyse og Asplan Viak vant konkurransen om å gjennomføre en utredning av kollektivtilbudet i Østfold. Oppdragsgiver er Bypakke Nedre Glomma og Østfold fylkeskommune.  

I Nasjonal Transportplan 2018–2029 foreslår transportetatene blant annet en satsing på samordnet areal– og transportplanlegging og kollektivtransport for å nå nullvekstmålet, og for å bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre luftkvalitet. Prognoser viser at det vil skje en stor befolkningsvekst i de største byområdene fremover, noe som medfører en betydelig vekst i transportomfanget. Byene må dermed takle denne veksten uten at antall bilreiser øker. Også i Bypakke Nedre Glomma er det vedtatt mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Det er derfor behov for å gjennomgå eksisterende kollektivtilbud i Nedre Glomma og Østfold for øvrig for å se på hvordan kollektivtilbudet bør utformes for å nå den overordnede målsettingen, samtidig som det forventes en fortsatt trafikkvekst i regionen. Det er viktig at kollektivtrafikk fremstår som et attraktivt valg for arbeids– og studiereiser, samtidig som grunnleggende servicetilbud også må ivaretas i et modernisert tilbud.

Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma skal utarbeide et helhetlig kollektivtilbud som ser dagens tilbud og nye tilbud i sammenheng og som tar utgangspunkt i kundenes reisebehov slik de faktisk er i 2016, og slik de forventes å være i et lengre perspektiv. For å kunne utarbeide en bedre og et mer effektivt kollektivtilbud er det nødvendig å ha kunnskap om hvilke tiltak som vil gi størst effekt. Dette må sees i sammenheng med hvor befolkningen bor og arbeider i dag og i årene fremover, gjeldende infrastruktur og fremtidige utviklingsprosjekter.

Prosjektet skal bidra til utvikling av et nytt kollektivtilbud i Østfold med forslag til rutestruktur– og tilbud, frekvenser og økonomiske konsekvenser av foreslåtte tiltak på kort og lang sikt og med fokus på sømløse reiser. Det skal tas høyde for at det vil settes i gang flere større vegprosjekter i avtaleperioden og at dette vil få konsekvenser for fremkommeligheten i byene. Det vil blant annet innføres bomringer rundt begge byene i Nedre Glomma, etter planen i Fredrikstad i 2017⁄18 og Sarpsborg i 2019. I Moss jobbes det med tilsvarende planer, men på noe lengre sikt. Det planlegges for en omfattende og langvarig utbygging av Østfoldbanens Vestre linje (IC– triangelet) som kan gi mange utfordringer for fremkommeligheten gjennom sentrum av byene frem mot 2030.

Målet er å gjennomføre enkelte endringer i tilbudet allerede fra 2018. Dette er særlig aktuelt i Nedre Glomma for å få på plass et mer helhetlig og oversiktlig tilbud før bomringen åpner.

Det vil gjennomføres en rekke møter utover våren for å få innspill til arbeidet, og samtidig vil alle ha mulighet til å sende oss innspill og forslag til endringer eller nye tilbud. Vi er opptatt av at offentlige virksomheter, næringsdrivende, organisasjoner, privatpersoner og transportørene får bidratt med sin kunnskap for et best mulig resultat. Det er forutsatt at sluttresultatet for Nedre Glomma skal behandles politisk før sommeren, mens Moss og øvrig deler av Østfold skal behandles tidligst i september.

Mer informasjon om:

Andre nyheter
Design: Blueroom Designstudio - Teknisk utvikling: Intellicom AS