18,5 millioner til utvidet TT i Østfold

Samferdselsdepartementet har til sammen tildelt 56 millioner kr til de fire fylkene som er med i den statlige utvidede TT-ordningen. Av disse midlene ble Østfold tildelt 18,5 millioner.

Dette er gode nyheter for de som var med i prøveprosjektet i siste halvår av 2016 og det er først og fremst rullestolbrukere og synshemmede som vil nyte godt av midlene. Gjennom den utvidede ordningen løfter staten reisetilbudet for brukere med særlige behov, slik at disse vil få muligheten til å reise mye mer også i 2017.

Hittil i 2017 er det anslått at i overkant 750 personer er med i utvidet TT-ordning. Vi håper at alle vil benytte denne muligheten til å være mer aktive og sosiale.

- Det er flott at denne gruppa nå får et utvidet tilbud. Dette er viktig. Og så vil jeg gi uforbeholden ros til Østfold kollektivtrafikk for at de er oppmerksomme og flinke til å søke om midler fra de ordningene som finnes. Dette kommer alle til gode, sier nestleder i samferdselskomiteen, Cecilie Agnalt.

 

 

Transporttjenesten er er tilbud til innbyggere som på grunn av varige forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og følger opp tilbudet ovenfor kommuner og brukere av tilbudet. Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport.


Publisert 29. mars 2017. Sist oppdatert 29. mars 2017