Søknad

I forbindelse med søknader kan du henvende deg til helse– og sosialetaten i kommunen du bor i. De hjelper deg med å søke om transportstøtte. Kommunen prioriterer hvem som skal få transportstøtte.

Øvre tak på antall brukere i hver kommune

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i hver kommune, kan det være flere søkere som oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunene fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, for eksempel funksjonshemmingens grad, aktivitet⁄transporthyppighet, alternative transportmuligheter, inntekt mv.

 

Det stilles i utgangspunktet følgende krav til søkere:

  • Søkere mellom 14 – 67 år skal prioriteres.
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemningen må være varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem.
  • Søkere som bor i omsorg– og trygdebolig kan godkjennes.

 Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her som pdf–fil.

 

Yngre søkere prioriteres

Østfold kollektivtrafikk oppfordrer til at yngre søkere prioriteres foran eldre.

Dersom ektepar⁄samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar⁄samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt legitimasjonskort og således kan reise uavhengig av hverandre. I tillegg må søker også ha folkeregistrert adresse i kommunen det søkes om TT-kort. 

 


Publisert 15. september 2016. Sist oppdatert 21. mars 2017