Skoleskyss

Her finner du som er elev eller forelder informasjon om hvordan skoleskyss og spesialskyss fungerer i Østfold.

Skoleskyss er gratis transport til og fra skolen for elever som bor langt fra skolen eller har spesielle behov. 

Her finner du skoleskyssbrosjyren for Østfold med informasjon om rettigheter, søknad, skolekort, klageadgang, kontaktinformasjon og mye mer.

Skoleskyssbrosjyre gjeldende for skoleåret 2019-2020 finner du her. 

Om skyssordningen

Skyssordningen omfatter elever som går på skole i Østfold og som har bostedsadresse i Østfold. Fylkeskommunen har ansvar for skyss til videregående opplæring og til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette. 

Skoleskyssen gjennomføres vanligvis med buss, men vil ved behov og etter særskilt søknad kunne foregå med minibuss eller drosje.

Selv om ansvaret ligger hos fylkeskommunen eller kommunen, utføres selve kjøringen av private transportører etter nærmere avtaler.

 

Omfang

Skyssordningen omfatter rundt 8.000 elever i grunnskolen og 5.000 elever i videregående skoler og er i stor grad dimensjonerende for kollektivtilbudet i Østfold. Mellom 70– og 80 % av skolereisene foretas i rushperioden morgen og ettermiddag. Totalt utgjør skoleskyssen rundt 4 millioner reiser hvert år. Dette utgjør omlag 45 % av alle reiser med buss i Østfold. 

 

Hvem har ansvar for hva?

Samferdselsseksjonen i Østfold fylkeskommune har ansvar for behandling av søknader om skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole, mens Østfold kollektivtrafikk har ansvar for selve skysstilbudet.

 

Klager eller spørsmål

Ved spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker, kan du ta kontakt med saksbehandler i Samferdselsseksjonen på tlf 69 11 70 00. Du kan også sende en epost til postmottak@ostfoldfk.no.

For informasjon og spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk på tlf 69 12 54 70. Du kan også sende en epost til skoleskyss@ostfoldfk.no.

 

Setebelter 

Vi ønsker å tilby en trygg, miljøvennlig og trivelig skoleskyss hvor trafikksikkerheten blir ivaretatt på en best mulig måte. Derfor har vi setebelter i alle skolebussene og kan normalt tilby sitteplasser til alle elevene.

 

Gruppereiser i skoletiden

Hvis dere har behov for å reise i skoletiden og kan bruke ordinære rutebusser, tilbyr vi billige billetter (BuzzBilli) til elever og lærere ved gruppereiser. Se mer informasjon om BuzzBilli her. 

 

Skoleruta

Skoledager, ferier og fridager i 2018/19.


Publisert 7. april 2016. Sist oppdatert 11. juli 2019