Ofte stilte spørsmål om felles pris- og billettsystem i Viken

Sømløse reiser

Sømløse reiser er en sentral målsetting for Viken fylkeskommune, og et første skritt på veien er harmonisering av dagens prisstruktur mellom de tre fylkene. Harmonisering av prisstrukturen betyr å tilpasse dagens kundekategorier, forretningsregler, rabattordninger og billettslag slik at kunden opplever like vilkår uavhengig av hvor i Viken de kjøper billett. En kunde opplever en sømløs reise når det er få eller ingen hindringer i planlegging og gjennomføring av en reise som går på tvers av ulike prissystemer og transportmidler. En sømløs reise i hele Viken krever takstsamarbeid for tog i Viken og Oslo. Arbeidet med en avtale om takstsamarbeid er i oppstartsfasen. 

 

Gjennomgående billettering

Gjennomgående billettering innebærer at man kjøper en reise fra A til B i én transaksjon. Rent teknisk kan kjøpet bestå av én eller flere billetter, men kunden angir reisestrekning og betaler for reisen i én transaksjon. Behovet for gjennomgående billettering oppstår når det finnes buss-/toglinjer som går i flere takstsystemer. Østfold kollektivtrafikk, Brakar og Ruter og er i gang med dette arbeidet.

 

Felles pris- og billettsystem

Et felles pris- og billettsystem innebærer at alle regler og prinsipper for beregning av pris er de samme og for hele området. Dette innebærer blant annet felles billettslag, aldersgrenser, rabattsatser, kundekategorier og priser, uavhengig av transportmiddel. Endring av forretningsreglene er ment som et første steg på veien mot et felles pris- og billettsystem i Viken, men det er mye arbeid som gjenstår før dette vil være på plass.

 

Felles ungdomskort i Viken

Østfold kollektivtrafikk, Brakar og Ruter vil jobbe videre med en ytterligere harmonisering av forretningsreglene, mens for eksempel oppfølging av vedtaket om et felles ungdomskort i Viken og egenbetaling for skyss til videregående opplæring vil håndteres som en egen sak.

 

Østfold billetter i Entur-appen

Målsettingen for politikerne i Viken er at innbyggerne i Østfold, Akershus og Buskerud og enkelt skal kunne kjøpe billett i hele området på tvers av kollektivselskap, og uavhengig av om de reiser med tog, buss, båt, trikk eller bane.

Fra 27. februar vil enkeltbilletter for Østfold også være tilgjengelig for kjøp i Entur-appen. Da kan innbyggerne i Viken kjøpe sin kollektivbillett, inkludert reiser i Oslo, i ett samlet kjøp via Entur. Neste skritt er å få på plass periodebilletter for hele området.

 

Avtale med Jernbanedirektoratet

Viken har, i samarbeid med de tre kollektivselskapene, ambisjon om å innføre en helt ny pris- og betalingsmodell for hele Viken-området i løpet av kommende politiske periode. En ny pris- og betalingsmodell vil ha et høyt kundefokus og ta utgangspunkt i reisestrømmer hos alle de tre selskapene, samt togreiser. En avtale med Jernbanedirektoratet om felles billett/-billettering er en viktig del av arbeidet for å gi kundene enklere billettkjøp og sømløs billett.

 

Hvorfor er ikke dette på plass tidligere?

Omlegging av priser og soner vil gi inntektsendringer hos selskapene, og behov for økonomiske prioriteringer i Viken. Viken fylkeskommune ikke formelt overtatt ansvaret for budsjetter i de tre fylkeskommunene før 1.1.2020, og har derfor ikke kunnet foreta de nødvendige budsjettmessige vedtakene.

I tillegg er dette et tidkrevende arbeid, både med tanke på å gi innbyggerne i Viken en bedre løsning rent teknisk enn hva de har i dag, og å skape et robust og godt system som sikrer forutsigbare inntekter i kollektivtransporten.  Viken ønsker ikke å innføre løsninger som på sikt ikke viser seg å være gode nok.

 


Publisert 16. februar 2020. Sist oppdatert 10. mai 2021