Felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken

Enerett for drosjer, felles billettsystem, elevdemokrati og tilskudd til bedrifter. Dette var noen av de viktigste sakene som ble behandlet på fylkestingets møte 21. og 22. oktober.

Felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken

Høyres Sandra Bruflot fremmet et representantforslag der hun ber fylkesrådet om en sak med felles sone– og billettsystem for hele Viken og Oslo. Systemet må kunne brukes på alle fylkets kollektive transportmidler, og inneholde en løsning for å kunne benytte én billett gjennom hele Viken og Oslo. Bruflot etterlyste raskere framdrift i dette arbeidet.  


I sitt svar til forslaget påpekte Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, at Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk er i gang med å utrede løsninger for å etablere felles pris- og betalingsmodell i kollektivtrafikken i hele Viken og Oslo. Utredningen skal legges fram innen utgangen av 2021.  

– Det er viktig at kollektivselskapene får jobbe fritt med en grundig og bred utredning. Da får vi et godt kunnskapsgrunnlag for en politisk behandling av saken i Viken fylkeskommune og Oslo kommune, sa Olav Skinnes. 

– Dette er et krevende og komplekst arbeid som tar tid og som det må jobbes grundig med. Vi vil komme tilbake til fylkestinget i løpet av første halvår 2021 om status i arbeidet med å utrede ulike alternativer.  

I utredning av ny pris- og betalingsmodell legges det til grunn at togreiser skal inkluderes i valgt modell. På oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune arbeider Ruter, Brakar og ØKT parallelt med å fremforhandle en avtale om rute-, pris- og billettsamarbeid med Jernbanedirektoratet som skal sikre sømløse kollektivreiser i Oslo og Viken. 

– Det er bra at fylkestinget og fylkesrådet er ivrige med å få dette på plass. Det er riktig å etterlyse hva som skjer i dette arbeidet, og det er viktig med framdrift og handling. Det er bestillingen fra fylkestinget til fylkesrådet, sier Sandra Bruflot.  

Forslaget fra Sandra Bruflot ble enstemmig bifalt av fylkestinget. 

 

Tekst hentet fra viken.no, alle saksfremleggene kan leses i sin helhet her

 


Publisert 23. oktober 2020. Sist oppdatert 26. november 2020