Nytt busstilbud i Østfold

Si din mening om nye busstilbud i Østfold

Fylkestinget har bedt om en gjennomgang av busstilbudet i Østfold. Forslaget for Sarpsborg og Fredrikstad var ferdig høsten 2017 og ble iverksatt fra sommeren 2018. Nå er det tilbudet i resten av Østfold som står for tur, og rapporten med forslag til nye tilbud er sendt på høring til alle kommunene og andre interessenter.

 

Høringsfrist

Høringsfristen for tilbud i Moss og Rygge er satt til 15. oktober, mens tilbudet i øvrige kommuner og mellom regionene er satt til 30. november 2018. Begrunnelsen for en så kort frist i Moss og Rygge er å holde muligheten åpen for en ruteomlegging i disse kommunene allerede fra sommeren 2019, mens endringer andre steder tidligst er aktuelt i løpet av høsten neste år eller fra sommeren 2020.

 

Rapporten «Utredning av kollektivtilbudet i Østfold»

Rapporten «Utredning av kollektivtilbudet i Østfold» er utarbeidet av konsulentselskapene Urbanet Analyse AS og Asplan Viak AS på vegne av Østfold fylkeskommune.

Rapporten finner du her.

 

Utredning av kollektivtilbudet i Østfold - Høringsforslag

Høringsforslaget ble behandlet i Samferdselskomiteen 11. september.

Saken finner du her (sak 52/2018).

 

Fylkesrådmannens foreløpige kommentarer til rapporten fremgår av saken, men kan kort oppsummeres slik:

Målet for Moss og Rygge bør være å gjennomføre ruteomleggingen fra sommeren 2019, mens gjennomføringen ellers i Østfold bør sees i sammenheng med nye avtaler fra sommeren 2020. Forslagene som gjelder for Moss mangler tilbud i flere sentrale områder, og det vil være naturlig å jobbe videre med flere lokalbusstilbud her.

Forslagene vil samtidig øke ruteproduksjonen en del sammenlignet med dagens tilbud og bør derfor reduseres noe.

I Indre Østfold anbefaler fylkesrådmannen en gjennomgang av ekspressbussene mot Oslo samt tilbudet med Østfoldringen med sikte på en endring allerede fra sommeren 2019. Forøvrig mener fylkesrådmannen at enkelte forslag i rapporten vil være vanskelig å gjennomføre siden tilbudene i stor grad benyttes av skoleelever med skyssrett.

Fylkesrådmannen registrerer at valg av kjøretrase for bybussene i Halden vil gi lengre reisevei enn i dagens tilbud og bør vurderes spesielt. Her bør det samtidig legges opp til at tilbudene betjener jernbanestasjonen.

De regionale busstilbudene med linje 630 Halden-Fredrikstad-Moss og linje 633 Halden-Sarpsborg-Moss har en del lokale reiser og skolereiser som gjør det vanskelig å gjennomføre forslagene i rapporten. Hvis det er mulig å få til en prisavtale for lokale togreiser på strekningen Halden-Sarpsborg-Fredrikstad så vil det være naturlig å vurdere en slik reduksjon og heller øke busstilbudet til jernbanestasjonene.

 

Viktig å være klar over!

Det er viktig å være klar over at forslagene i rapporten er konsulentenes anbefaling, og at disse ikke har vært til politisk behandling i fylkeskommunen.

Planen er å vedta nye tilbud for Moss og Rygge i løpet av desember 2018, mens tilbudet i andre deler av Østfold først vil behandles i februar 2019.

 

Gi oss gjerne en tilbakemelding eller send oss innspill til nye busstilbud

Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding på anbefalingene i rapporten eller innspill til nye busstilbud, kan du sende en melding på facebook eller en e-post til kollektivtrafikk@ostfoldfk.no.

 

Målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold

Enklere, raskere, oftere! Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Østfold, og nytt tilbud i Nedre Glomma startet allerede 25. juni - se egen meny.

Selv om det har vært en vekst i antallet bussbrukere de siste årene, må tilbudet fornyes og forbedres for å nå målene om at all vekst i biltrafikken skal tas gjennom økt bruk av buss og flere som går og sykler.

Som grunnlag for et nytt tilbud er det gjennomført et betydelig registreringsarbeid av arbeidsplasser, boområder, reisestrømmer og fremtidig utvikling av industriområder og boligområder. I tillegg er det gjennomført spørreundersøkelser og andre tiltak til medvirkning og innspill til et nytt tilbud.


Rapporten for Nedre Glomma ser du her.

 


Publisert 6. juni 2018. Sist oppdatert 14. september 2018