Nytt busstilbud i Moss og Rygge fra høsten 2019

Tilbud til arbeid og skole/studier

For å nå målet om økt kollektivandelen i Moss, er det viktig å få til et raskt og effektivt kollektivsystem som kan konkurrere mot bilen.

Kollektivtransporten må fremstå som et attraktivt alternativ for arbeids- og studiereiser, samtidig som et grunnleggende servicetilbud også må være ivaretatt.

Nytt busstilbud deles inn i et rutehierarki hvor ryggraden i kollektivtilbudet er hovedbusslinjer som tar unna de største reisestrømmene, og et lokalbusstilbud og bestillingstilbud (Flex) som står for bredden i tilbudet.

For å sikre en helhetlig utvikling av kollektivtransporten, har tilbud som rushtidslinjer, tog og ekspressbuss også en viktig rolle i rutehierarkiet.

 

Enklere kollektivtilbud

Kollektivtilbudet må også bli enklere. Grunnprinsippet er at tilbudet skal være enklest mulig å orientere seg i. Det innebærer blant annet at det ikke skal være ulike varianter av rutene.

Faste ruter bør gå i samme trasé, ha fast intervall mellom avgangene og ha faste avgangstider. Bussene skal gå raskt, effektivt og ha en høy frekvens.

Dette kan blant annet føre til at avstanden til holdeplassen øker for mange kunder, men samtidig at bussene går oftere.

 

Hva er nytt?

Nytt busstilbud har fokus på de tyngste boligområdene og arbeidsplassene i Moss og Rygge gjennom etablering av 5 hovedbusslinjer med 15 minutters frekvens i rushtrafikken og 30 minutter ellers.

Tilbudet mot Øreåsen er delt i linje 21 og 24 for å betjene Høyden og Varnaveien, og vil samlet sett gi like høy frekvens som øvrige linjer.

 

Lengre rushperiode morgen og ettermiddag på hverdager

For å bidra til å nå målet om nullvekst i biltrafikken, har det vært viktig å tilrettelegge best mulig for arbeidsreiser og studie/skolereiser.

Vi har derfor valgt å prioritere lengre rushperiode på hverdager fremfor økt frekvens. Frekvensen blir derfor omtrent som i dagens tilbud, men rushtidsavgangene forlenges til 3 timer på morgen og 4 timer på ettermiddagen.

En slik utvidelse gjør at busstilbudet vil være et bedre alternativ for flere pendlere, blant annet til Oslo.

Lokalbusslinjene øker til 30 minutters frekvens i rushtiden og 60 minutter ellers.

 

Bedre forutsigbarhet

Avgangstidene er planlagt med utgangspunkt i togtidene for regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo stasjon. Bedre kjøretider og økt reguleringstid vil forhåpentligvis gi bedre forutsigbarhet og avgangspresisjon.

Målet er færre forsinkelser og at bussene skal kjøres etter annonserte rutetider fra alle holdeplasser.

 

Fokus på medvirkning

Medvirkning har vært en viktig del av forarbeidet, og kommunene og Statens vegvesen har deltatt og bidratt gjennom hele prosessen.

Gjennom dialogen har vi presentert data og analyser fra kartleggingsfasen, for blant annet å danne en felles forståelse av dagens situasjon. Samtidig er mål og muligheter, samt ønsker for et fremtidig kollektivtilbud blitt diskutert.

Innbyggerne i Moss og Rygge har blitt involvert gjennom to spørreundersøkelser som omhandlet kollektivbruk generelt, vurdering av dagens kollektivtilbud, samt ønsker om endringer og forbedringer.

Den ene undersøkelsen ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg av befolkningen, mens den andre undersøkelsen var åpen for alle (lenke til undersøkelsen på nettsidene våre). Innbyggere ble rekruttert ved utsendelse av brev, mens den åpne undersøkelsen ble annonsert gjennom ulike medier. Her var det mulig å si sin mening om dagens tilbud og foreslå konkrete endringer. Engasjementet var stort og vi mottok mange nyttige innspill i denne prosessen.

 

Gratis buss

Fra 19. august til 17. november reiser alle gratis med bussen i Moss og Rygge. 

  • Tilbudet gjelder kun på interne reiser i Moss og Rygge kommune.
  • Alle får gå på gratis foran hos sjåføren, uten bruk av busskort eller billett-app.
  • Gratis buss gjelder alle bussrutene i og mellom kommunene, inkludert VY3 (Men, ikke Flybussekspressen)
  • Skal du reise videre til Råde, Fredrikstad osv. må du betale ordinær pris.

Les mer om gratis tilbudet her.

 

Rutetabeller finner du her.


Publisert 7. mai 2019. Sist oppdatert 2. februar 2020