Hovedprinsipper for nye busstilbud

Kort oppsummert har vi tatt utgangspunkt i følgende hovedprinsipper for utvikling av nye tilbud i Moss:

- Ta utgangspunkt i markedet og bruke ressursene der det er størst potensial.

  • Tydelige prioriteringer; noen kan oppleve å få et dårligere tilbud på bekostning av mange som får et bedre.

- Bygge et rutehierarki.

  • Etablere hovedbusslinjer med god fremkommelighet og så høy frekvens som det er markedsgrunnlag for.
  • Etablere gode knutepunkt som letter overgang mellom tilbudene og øker tilgjengeligheten.
  • Etablere lokalbusslinjer og supplerende tilbud/bestillingstilbud med større flatedekning og som kobles sammen med hovedbusslinjene.

- Gjøre tilbudet enklere og lettere tilgjengelig.

- Satse på kvalitet og frekvens framfor lavere priser.

- Tenke langsiktig planlegging og satsing (ting tar tid).

- Prinsippene for linjeføring:

  • Mest mulig rettlinjede traséer – dette gir kortere reisetid.
  • Takting for å skape høyest mulig frekvens på fellesstrekninger.
  • Reduksjon i antall holdeplasser for å øke hastigheten på bussene.

 

Fagrapporten fra Urbanet Analyse kan du lese her.

Anbefalingene for Moss byområde med Moss kommune og nordvestre del av Rygge kommune finnes i kapittel 6.4 fra side 58.


Publisert 7. mai 2019. Sist oppdatert 2. februar 2020