Skoleskyss i videregående skole

Elever i videregående skole i Østfold kan få gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Elevene må selv søke om skoleskyss når de har fått beskjed om inntak til videregående opplæring.

Rutetabeller for skolebusser til videregående skoler i Østfold.

 

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole/utplasseringssted som avgjør om du har rett til skoleskyss. Avstanden beregnes automatisk på fylkeskommunens elektroniske kart, levert av Statens kartverk.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

 

Husk å søke om skoleskyss - hvert år

Alle elever i videregående skole, både gamle og nye, må selv søke om gratis skoleskyss.

For at din skoleskyss skal være klar til skolestart, må du søke så fort som mulig når du vet hvilken skole du skal gå på.

Søkeportalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand. Privat oppmåling godtas ikke.

Unntak:

Hvis du er utplassert som en obligatorisk del av undervisningen, eller du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, så skal du ikke søke.  Skolen søker på dine vegne.

Du kan også søke om unntak fra 6 km–regelen ved spesielle behov. Du må da ta kontakt med skolen.

Søk skoleskyss her.

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret.

Det er elevens bostedskommune som er avgjørende for hvilket  av Vikens tre kollektivselskap som forvalter skoleskyssen.  

Østfold kollektivtrafikk har ansvar for kommunene Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.

Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem, når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Dette gjelder også elever som bor i fosterhjem eller lignende.

 

Om skoleskyssen

Østfold kollektivtrafikk tilbyr skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider med rimeligste rutegående, offentlige transportmiddel.

Eleven kan vanligvis ikke kreve skyss helt fra hjemmet, men må regne med en rimelig gangavstand mellom hjem og nærmeste holdeplass eller oppsamlingsplass. For videregående elever i Østfold er rimelig distanse satt til 6 kilometer. 

Om skyss skal tilbys kun til/fra nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass eller hele strekningen mellom hjem og skole, må vurderes for hver enkelt elev.

 

Har du ikke rett til gratis skyss?

Elever som ikke har rett til fri skoleskyss, kan kjøpe rabatterte periodebilletter. 

Vi anbefaler at du bruker ØstfoldBillett-appen, og at du fyller på busskortet i nettbutikken. Busskort kjøper du på bussen. Du kan også bruke SMS til å kjøpe enkeltbillett.

Periodebillett for ungdom gjelder i hele Østfold for barn og ungdom under 20 år. Prisen er 110 kroner for 7 dager og 310 kroner for 30 dager.

 

Tilrettelagt skoleskyss

Elever som har en funksjonsnedsettelse, midlertidig sykdom eller skade tilbys tilrettelagt skyss til og fra skolen uavhengig av avstand. 

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent. Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Elever som har behov for hjelp til klargjøring før eller etter skyss, må få dette av foresatte, skolen eller ansatte ved institusjon eller elevens bopel. Slik hjelp kan for eksempel være på- og avkledning eller hjelp i trapper, oppgang eller gårdsplass.

Foresatte må selv sørge for spesialutstyr til den enkelte elev i forbindelse med skoleskyssen. 

Vi behandler henvendelser om bruk av en eller noen få faste biler eller sjåfører positivt og imøtekommende, så lenge dette ikke får negative konsekvenser for driften for øvrig.

 

Skoleplass utenfor Østfold? 

Elever som har bostedsadresse i Østfold, men som skal gå på skole utenfor Østfold, må benytte dette skjemaet ved søknad om skyss. 

Dette gjelder også elever som bor på institusjon. 

 

Begrensninger i skyssansvaret

Fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar. Det kan tilrettelegges for skyss til avlastningshjem etter søknad vedlagt vedtak fra elevens hjemkommune.

 

Spørsmål om skoleskyss

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ringe oss på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du har spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker. Du kan også sende en e-post til skoleskyss.okt@viken.no.

 

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss. Klagen sendes til Østfold kollektivtrafikk, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Se Østfold kollektivtrafikks postadresse.

 

Lover og retningslinjer for skoleskyss

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss.

Se oppdatert lovtekst og nærmere tolkninger fra Utdanningsdirektoratet.

I tillegg har Fylkestinget vedtatt lokale retningslinjer som gjelder for Østfold. 

Retningslinjer for skoleskyss i videregående skoler i Østfold ser du her.

Viken fylkeskommune har satt i gang et arbeid med samordning av skyssreglementene for de tre tidligere fylkene, og dette arbeidet kan medføre justeringer i retningslinjene for skoleskyss.


Publisert 6. september 2016. Sist oppdatert 15. september 2021