Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29

Vedtekter for reise med buss og for opphold på bussterminaler

Hjemmel: Vedtektene er godkjent av Samferdselsdepartementet 2. desember 2003 med hjemmel i Yrkestransportloven § 33 (1), jf § 31 i Forskrift 26 mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy.

Vedtektenes gyldighet
 1. Vedtektene gjelder for alle som ferdes på områder eller transportmidler som eies av, drives eller kjøres etter avtale med Østfold kollektivtrafikk.
 
Alminnelig ferdsel
 1. For å ivareta kravene til sikkerhet og god trafikkavvikling er det nødvendig å regulere publikums ferdsel og atferd. Enhver som befinner seg på selskapets område eller transportmiddel, må rette seg etter gjeldende vedtekter og de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet.
 2. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. Unødig opphold på terminalene er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter, sykler mv på terminalområdet.
 3. Personer som etter personalets vurdering øyensynlig vil bli til ulempe eller ubehag for medpassasjerer, har ikke adgang og skal vises bort fra bussen eller terminalen. Reisende som sjenerer andre, eller som ikke kan vise gyldig billett, kan settes av på holdeplass underveis.
 
Selskapets ansvar
 1. For ulemper som skyldes trafikkforstyrrelser, skade på vognmateriell eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll, har den reisende ikke krav på erstatning for det tap som vedkommende kan bli påført. Den som vil kreve erstatning for skade som skyldes busselskapet, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i busselskapet.
 2. Innstilles en rute underveis, skal busselskapet i rimelig utstrekning sørge for transport videre. Dersom dette ikke er mulig, plikter busselskapet å betale tilbake et beløp tilsvarende forskjellen mellom det den reisende har betalt for hele reisen, og prisen for den reiste strekningen. Ønsker den reisende å vende tilbake til reisens utgangspunkt, har en rett til å få tilbakebetalt prisen for hele reisen.
 3. Hvis busselskapet tilbyr transport videre, har den reisende ikke krav på hel eller delvis tilbakebetaling av billettprisen.
 4. Personale skal være behjelpelig med å gi svar på ordinære forespørsler om driften, og plikter for øvrig å påse at gjeldende bestemmelser blir fulgt.
 5. Klager på personalet eller forhold ved driften rettes til Østfold kollektivtrafikk, ikke til personalet. Klager på personale må innleveres skriftlig.
 
Billetter
 1. Billett eller kort skal løses eller fremvises ved påstigning. Den reisende må selv sørge for å ha mottatt riktig billett og vekslepenger, og er ansvarlig for at billetten eller kortet ikke brukes i strid med kunngjorte takstbestemmelser. Eventuelle feil må rettes opp straks. Legitimasjon* skal vises uoppfordret ved bruk av rabattordninger.
 2. Den reisendes ansvar for å ha billett bortfaller dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å skaffe seg gyldig billett i løpet av reisen.
 
Billettkontroller
 1. Billetten eller kortet skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret fremvises ved kontroll.
 2. Personalet har rett til når som helst å få seg forevist billetten eller kortet. Billettkontroll kan foretas av uniformert eller sivilt personale. Sivilt personale skal legitimere seg uoppfordret.
 3. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, må betale et ekstra gebyr pålydende kr 700,– i tillegg til enkeltbillett. Ved gjentagelse kan vedkommende bli anmeldt. Billett eller kort som misbrukes, kan inndras.
 4. Forfalskning av billett eller kort, overdragelse av personlig kort til andre samt annen grov eller gjentatt fusking kan medføre politianmeldelse og kan straffes med bøter eller fengsel, jfr. straffelovens § 403.
 5. Reisende som i kontroll ikke kan framvise gyldig billett, og som ikke på stedet betaler  tilleggsavgiften, skal gi tilstrekkelige opplysninger om navn, adresse og fødselsdato slik at gebyr kan ettersendes. Dersom gebyr for manglende billett eller kort betales kontant, er det ikke nødvendig å oppgi identitet.
 
Bagasje og frakt
 1. I bussen kan medtas lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) og barnevogn når dette ikke skjer til fortrengsel for passasjerer. Rullestol kan medtas på utvalgte ruter. Sykkel eller lignende medtas hvis det er plass. Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar.
 2. Det er i alle tilfeller sjåfør som avgjør om det er plass.
 3. Gjenstander og annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre kan ikke medbringes.
 4. Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende.
 5. Mot fraktgodtgjørelse kan tas med gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og sjåføren finner det forsvarlig.
 6. Busselskapet er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra sjåførens side.
 7. For øvrig gjelder vanlige erstatningsregler for reisegods.
 
Hittegods
 1. Alle som i busser eller på terminaler og holdeplasser tar vare på etterglemte saker, skal snarest mulig overlevere disse til personalet på bussen eller bussterminalen.
 2. Innkommet hittegods oppbevares i 3 måneder. Hvis eieren ikke i løpet av denne tiden melder seg og beviser sin rett, vil gjenstandene overlates til politiet.
 
*Bankkort mv uten bilde er ikke godkjent som legitimasjon.
 
E–sigarettet er ikke tillatt ombord på lokalbussene i Østfold.