Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Grunnskole

Skoleskyss i grunnskolen (1.–10. klasse)

Grunnskoleelever i Østfold har krav på gratis skyss til og fra skolen hvis de bor langt unna, eller har spesielle behov for transport.

Hvem har rett til gratis skoleskyss?

Østfold fylkeskommune har ansvar for skyss til elever i grunnskolen som får opplæring ved nærskolen. Kommunen har ansvar for skyss utover dette. 

Eleven har rett til fri skoleskyss dersom:

 du har mer enn 4 km gangavstand en vei mellom hjem og skole. For 1. klassinger er avstanden 2 km.

 du har en funksjonsnedsettelse for en kortere eller lengre periode, og har et dokumentert behov for skoleskyss – uavhengig av avstand til skolen.

 du har spesielt trafikkfarlig vei – uavhengig av avstand til skolen.

Søknad om skoleskyss sendes via skolen din.

 

Elevens bosted

Bosted regnes som den adressen eleven er registrert på i folkeregisteret. Bor eleven to steder, har eleven krav på gratis skyss mellom skolen og begge hjem.

Om skoleskyssen

Vi tilbyr skyss mellom hjem og nærskolen til skolens vanlige start- og sluttider.

Du må regne med å gå til/fra nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass hvis ikke avstanden er for stor. Om skyss skal tilbys kun til/fra nærmeste holdeplass/oppsamlingsplass eller hele strekningen mellom hjem og skole, må vurderes for hver enkelt elev.

Akseptabel reisetid:

Elevens samlede reise- og ventetid søkes begrenset til 45 minutter for 1.-3. trinn, 60. minutter for 4.-6. trinn og 75 minutter for 7.-10. trinn, hver vei. 

 

Skysskort

Elever på 5.-10 trinn i grunnskolen får et elektronisk skysskort (busskort), som deles ut til elevene i løpet av de første skoledagene. Elever på 8.-10. trinn kan få skolekortet som en helårs billett i ØstfoldBillett-appen istedenfor. Les mer og søk her.

 

skysskort-barne-og-vgs-skole-2020.png

 

Refleks for 1.-4. klassinger

Elever på 1.-4. trinn med rett til gratis skoleskyss, får utdelt en refleks, og ikke et elektronisk skysskort. Refleksen må henges synlig på ranselen, slik at bussjåføren ser at eleven har gratis skoleskyss.

 Refleks 2024.jpg

 

Tilrettelagt skoleskyss

Elever som har en funksjonsnedsettelse, midlertidig sykdom eller skade tilbys tilrettelagt skyss til og fra skolen uavhengig av avstand. 

Tilrettelagt skyss benyttes i en periode eller permanent. Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

 

Begrensninger i skyssansvaret

Fylkeskommunens transportansvar er begrenset til å tilrettelegge for skyss mellom hjem og skole. Skyss til skolefritidsordningen, leksehjelp, fritidsaktiviteter, trening, støttekontakt eller lignende faller utenfor fylkeskommunens skyssansvar.

Den enkelte kommune har ansvar for å sørge for reisefølge og tilsyn dersom elever har behov for dette.

 

Spørsmål om skoleskyss

Trenger du mer informasjon eller har spørsmål om skysstilbudet (hentetider, transportør osv.), kan du ringe oss på tlf 69 12 54 70. Det gjelder også om du har spørsmål om retningslinjer, vedtak og klagesaker. Du kan også sende en e-post til skoleskyss.okt@ofk.no.

 

Klage på skoleskyss

Du kan klage på vedtaket dersom du har fått avslag på søknaden om skoleskyss. Klagen sendes til Østfold kollektivtrafikk, som tar en ny vurdering av søknaden. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir den sendt videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 

Lover og retningslinjer for skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss i grunnskolene i Østfold ser du her.

Veileder for skoleskyss i grunnskolen.

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss.

Retten til skyss Udir-2-2019.