Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29

Enerettsavtale for drosjetransport i Halden og Aremark kommuner

- Innføring av eneretter vil sikre drosjetilbudet for innbyggerne i distriktskommuner og sørge for at drosjenæringa får gode og forutsigbare arbeidsforhold, sa Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune når avtalen om eneretter i In

Nå har Viken fylkeskommune signert en tilsvarende avtale med Halden Taxi AS for kommunene Halden og Aremark. Avtalen er inngått for inntil 5 år med oppstart 1. januar 2022.

 

Enerett innebærer en skjerming mot konkurranse fra andre drosjeselskaper, slik at det blir mer attraktivt å tilby drosjetjenester der det er få kunder. Kontrakten er tildelt gjennom en anbudskonkurranse.

 

Direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk er godt fornøyd med tilbudet fra Halden Taxi, som er vurdert innenfor kriteriene «innholdet i enerettsavtalen» og «miljømessige egenskaper». Selskapet er sertifisert som «Miljøfyrtårn» og har blant annet forpliktet seg til å benytte en betydelig andel elbiler i avtaleperioden. Avtalen omfatter totalt 33 biler, herunder 9 minibusser med plass til rullestol.

 

Noen fakta om eneretter for drosjetransport

Fylkestinget har vedtatt eneretter for drosjetransport i 30 av kommunene i Viken. Målet er å sørge for et godt drosjetilbud til alle, i hele Viken.

 

Bakgrunnen for eneretter er at Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt. Særlig i områder med et fåtall innbyggere og spredt befolkning vil opphevingen av behovsprøvingen og driveplikten føre til mer usikkerhet om markedet vil opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud.  Disse områdene har tidligere vært betjent som følge av driveplikten.

 

Lokale eneretter gir enerettshaveren en eksklusiv driftsrettighet i et bestemt område, men gir ikke rett til godtgjørelse fra Viken fylkeskommune.

 

Følgende kommuner utgjør mulige enerettsområder for drosjetransport i Viken fylke

Halden, Aremark, Marker, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler, Vestby, Nesodden, Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Flå, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Jevnaker og Lunner.

 

Det er så langt inngått enerettsavtaler for kommunene Halden, Aremark, Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Våler og Hol kommune.

 

Om avtalen for Halden og Aremark kommuner

 • Inngått med Halden Taxi AS med oppstart 1. januar 2022.
 • Avtalene gjelder i 4 år med mulighet til forlengelse i ytterligere 1 år.
 • Drosjetilbudet vil i all hovedsak videreføres på dagens nivå og med dagens tilbyder av drosjetjenester, men med økt innslag av elbiler.
 • Avtalen innebærer at det kun er selskapet som har inngått kontrakt som kan tilby drosjeturer til ordinære passasjerer i det lokale markedet.
 • Fordelen for innbyggerne er at avtalen sikrer et drosjetilbud hele døgnet og alle dager uansett hvor du bor.
 • Selskapene kan ikke prise tjenestene slik de ønsker, men må forholde seg til maksimalprisforskriften.

 

Hva innebærer enerett?

 • Fylkeskommunene får muligheten til å tildele eneretter der markedet selv ikke gir et godt nok tilbud.
 • Eneretter kan tildeles ett eller flere selskap (løyvehaver). Tildelingen skal skje gjennom en åpen prosess, for eksempel et anbud.
 • Eneretten gjelder for vanlige drosjeoppdrag, dvs. i enkeltturmarkedet. De(n) som får tildelt eneretten får ikke automatisk annen kontraktkjøring, som pasientreiser eller skoleskyss. Det er opp til fylkeskommunene og helseforetakene å samkjøre slike kontrakter innenfor rammene i gjeldende regelverk, om de ønsker det.
 • Eneretten kan tildeles for maksimalt fem år.
 • Det er opp til fylkeskommunen å vurdere transportbehovet og fastsette ønsket transportstandard i sitt fylke. Dersom det er behov for å gripe inn i markedet for å oppnå ønsket tilbud kan fylkeskommunen velge å bruke enerett eller å kjøpe tjenester, evt. en kombinasjon av disse. Det er fylkeskommunene som eventuelt må betale for tjenestene.
 • Fylkeskommunene kan kun tildele eneretter i kommuner der markedet ikke gir et godt nok tilbud og der det er mindre enn 20 000 innbyggere eller befolkningstetthet på mindre enn 80 innbyggere per km2.