Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29
Hvalersambandet: Gratis ferge for passasjerer fra 16. august

Hvalersambandet: Gratis ferge for passasjerer fra 16. august

Fylkesrådet i Viken vedtok gratisferge for passasjerer i møte 8. juni, men samtidig at kjøretøy fortsatt må betale i sommerhalvåret.

Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, er fornøyd med forslaget fra Hvaler kommune om innretningen på gratistilbudet som starter 16. august.

«Vi synes dette var et godt forslag fra kommunen som vi støtter fullt ut, og som vi håper vil føre til at biltrafikken til Hvalerøyene ikke øker når ny ferge er på plass fra årsskiftet og det blir mulig å ta med biler på alle avganger. Vi ønsker å bidra til at kystområdene i Viken skal ivaretas både som fritids og rekreasjonsområde, samtidig som det er en målsetting å opprettholde og utvikle kystområder med fast bosetting. For at disse målene skal nås, er det viktig at fylkeskommunen og kommunene samarbeider for å finne gode, felles løsninger, slik vi har fått til i denne saken», sier Skinnes. 

 

Ordfører i Hvaler kommune, Mona Vauger, har vært særlig opptatt av å få til et gratis fergetilbud for å bidra til fortsatt bosetting på øyene.    

«Vi er svært fornøyde med at fylkesrådet har fulgt opp våre innspill med gratis passasjertrafikk, og tror at dette vil øke antall tilreisende til øyene året rundt. Vi er også opptatt av å begrense biltrafikken i sommersesongen, men ønsker samtidig at fastboende som har behov for det, skal ha mulighet til å ta med bilen gratis på fergen, slik dette vedtaket legger opp til», sier Vauger.  

 

Kommunestyrets vedtak

  1. Hvaler kommune støtter Viken fylkeskommune sin foreslåtte innretning på gratis fergetilbud fra 16. august 2023 for alle passasjerer. Hvaler kommune vil at bilkjøring på øyene reguleres, slik at det blir gratis for kjøretøy med ferge i perioden fra 1. oktober til 1 mars, og at dagens nivå på billett for kjøretøy videreføres i perioden fra 1 mars til 1 oktober. Traktorer og redskap som er nødvendig for landbruksdrift skal være gratis. Fastboende med bostedsadresse på østre øyer skal ha gratis ferge for en bil pr husstand hele året. I det videre arbeidet med parkeringsplasser på Skjærhalden skal de som har hytter på østre øyer ha tilgang til parkeringsplass med rabatt.
  2. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om trafikkregulerende tiltak på Østre øyer som skal motvirke forventet vekst i antall kjøretøyer i Hvalersambandet, og forslag på rabattordninger som gjør det attraktivt å parkere på parkeringsplasser som er regulert til parkering på Skjærhalden.

 

Fylkesrådets vedtak

  1. Tilbud om gratis ferge i Hvalersambandet innføres for alle passasjerer fra 16. august 2023.
  2. Tilbud om gratis frakt av kjøretøy begrenses til tidsperioden for vintertabellen, dvs fra midten av august til midten/slutten av mars.
  3. Det innføres et differensiert pristilbud hvor fastboende med bostedsadresse på de østre øyer får tilbud om gratis ferge for en bil pr husstand hele året, men dette forutsetter at Hvaler kommune innfører og administrerer en oblatordning eller liknende.
  4. Gratis frakt av traktorer og utstyr som er nødvendig for landbruksdrift videreføres.
  5. Det gis ikke betalingsfritak for frakt av varer. 
  6. Priser for kjøretøy og frakt av varer vurderes i forbindelse med behandling av årsbudsjettet.
  7. Gratistilbudet evalueres fortløpende og behovet for eventuelle justeringer må sees i sammenheng med øvrige trafikkregulerende tiltak som innføres av Hvaler kommune. 

 

Fakta om gratis ferge

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet i november 2022, ble det kjent at regjeringen foreslår en utvidelse av ordningen med gratis fergetrafikk med virkning fra 16. august 2023. 

Hvalersambandet var opprinnelig ikke en del av de fergestrekningene som tilbudet om gratis ferge skulle omfatte, men ordningen med gratis ferge ble etter hvert utvidet til også å gjelde såkalte ikke trafikksvake fergesamband til øyer og andre samfunn uten veg til fastlandet. Hvalersambandet driftes i dag med en kombinasjon av passasjerbåt og bilferge, men er fra høsten 2022 klassifisert som et fergesamband i inntektssystemet, og oppfyller dermed kriteriene fastsatt av staten, dvs minimum 10 personbilenheter i årsdøgnstrafikk. Fra 1. januar 2024 vil sambandet driftes i sin helhet av en elektrisk bilferge. Regjeringen uttaler at innføringen av tilbudet svarer ut Hurdalsplattformen, og at regjeringen ønsker at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge.

 

Fakta om trafikkutvikling i Hvalersambandet

Hvalersambandet har hatt en betydelig trafikkvekst gjennom mange år, og særlig under pandemien i 2020-2021 med en passasjervekst på hhv. 19 og 23% sammenlignet med 2019. Antall kjøretøy økte i samme periode med hhv. 66 og 147%. I 2022 var trafikktallene tilbake på et mer normalt nivå med en passasjervekst på 10% sammenlignet med 2019. Det er likevel fortsatt en betydelig økning i antall kjøretøy på i underkant av 90% sammenlignet med 2019. Antall passasjerer som ble registrert i sambandet i 2022 var 124.196, og antall kjøretøy var 5.044.