Gå til hovedinnholdet.

Hva leter du etter?

Hvalersambandet:

Avgangen kl. 12.10 utgår på grunn av ambulanseoppdrag. Man regner med normal drift fra avgangen kl. 13.10.

Følg med på driftsmeldinger fra Norled for oppdatert informasjon.

 

Se Entur.no for oppdatert reiseinformasjon.

Informasjon om Reisegarantien vår finner du her.

 

Sist oppdatert: 15.07.2024 11:29

Skole- og spesialskyss i Østfold og personvern

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og følge opp/administrere tjenesten som blir levert.

Østfold kollektivtrafikk får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene, som gjør dette på vegne av eleven/foresatt.

Østfold kollektivtrafikk behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne informasjonen vil også fremgå av vedtaksbrevet.

 

Dette behandler vi:

Kundeopplysninger: 

Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandler vi også relevante helseopplysninger du har oppgitt.

Reiseopplysninger ved ordinær skoletransport: 

Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

Reiseopplysninger ved spesialskyss: 

Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

 

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven og har hjemmel i opplæringsloven. Det behandles ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med Østfold kollektivtrafikk for egen regning.

 

Formål

Østfold kollektivtrafikk behandler personopplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Østfold kollektivtrafikk kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Opplysningene dine vil også kunne bli videresendt til klageorgan i forbindelse med en eventuell klage.

 

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysninger til ny behandlingsansvarlig. Du har også rett til å be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Du har av grunner knyttet til din særlige situasjon rett til å komme med innsigelse mot behandlingen, men det vil medføre at vi ikke kan tilby spesialskyss. Vi kan i stedet iverksette ekstra informasjonstiltak knyttet til tilgang til opplysningene og innsyn

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Østfold kollektivtrafikks tjenester 

 

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene om deg blir lagret i inntil ett år, etter at din rettighet til skoleskyss har opphørt, på grunn av rapporteringsplikten til Østfold fylkeskommune.
  • Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.
  • Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt, eller 365 dager etter at du har fremmet skriftlig reklamasjon til Østfold kollektivtrafikk om et forhold ved reisen din. Dette gjøres for å håndtere klageretten din til Transportklagenemnda.

 

Personvernkonsekvenser

I saker om spesialskyss behandles enkle helseopplysninger som legeerklæring, som bekrefter at man har rett til spesialskyss. Det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å ivareta ditt personvern. All kommunikasjon med helseopplysninger skjer over sikrede kanaler. Det er begrenset tilgang til opplysningene, og rutiner for hvordan behandlingen skal foregå følges jevnlig opp. I tillegg oppfordrer vi alle som sender inn personopplysninger om ikke å sende inn mer opplysninger om helse enn nødvendig for sakens opplysning. Personvernkonsekvensene for den registrerte vurderes derfor som akseptable.